V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTVRIENDEN VAN ’T KAPELLEKE

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

Artikel 1 - De raad van bestuur

 

1.1.Samenstelling, functies en bevoegdheden:

Naast de bestuursfuncties voorzien in de Statuten kunnen aan de gewone bestuurders een of meer bevoegdheden worden toegekend in het kader van de clubactiviteiten.

Hieronder een niet gelimiteerde lijst:

-       verantwoordelijke voor alle bondszaken

-       verantwoordelijke festiviteiten en uitstappen

-       verantwoordelijke mountainbike

 

1.2. Vergaderfrequentie

De raad van bestuur vergadert maandelijks.

In principe gaat de maandelijkse vergadering door op de eerste woensdag van de maand in het gemeenschapcentrum De Zandloper te Wemmel.

Indien nodig kan het bestuur ook extra vergaderingen bijeenroepen.

 

1.3. Oproeping

De vergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris die, in overleg met de voorzitter en rekening houdend met de beslissingen uit de vorige vergaderingen, de dagorde opstelt.

 

1.4. Dagorde

De dagorde wordt door de secretaris gemaakt rekening houdend met de agendapunten aangebracht

door de leden.

 

1.5. Volmacht

Bestuurders die niet kunnen aanwezig zijn laten zich vooraf verontschuldigen bij de voorzitter of de secretaris. Het verhinderde bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid door deze laatste volmacht te verlenen de beslissingen in zijn/haar naam te nemen. Deze volmacht moet vooraf en schriftelijk gebeuren.

Het verontschuldigde lid bevestigt zijn beslissing via mail aan de volmachthouder en plaats alle andere bestuurders in cc.

Elke bestuurder kan slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen.

 

1.6. Quorum

Het bestuur vergadert ongeacht het aantal aanwezigen en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. (pro versus contra)

De voorzitter beschikt over 1 doorslaggevende stem.

Elk clublid mag met spreekrecht maar zonder stemrecht de vergaderingen bijwonen mits op voorhand te verwittigen.

 

1.7. Notulen

De secretaris is belast met het opstellen van de notulen in de vorm van een verslag van de vergadering.

Dit verslag wordt door de secretaris aan de leden overhandigd.

 

1.8. Publicatie

De raad van bestuur maakt beslissingen die de gangbare werking van de club beïnvloeden via post, e-mail of via de website bekend aan de leden.

 

Artikel 2 - Clubactiviteiten

 

2.1. Programma:

Op maandbasis wordt een programma voorgelegd aan de leden met detail van plaats en uur van vertrek van alle fietstochten.

De clubuitstappen worden gereden op alle zon- en feestdagen. Alle details qua vertrekuur en startplaats worden vermeld in het maandelijkse clubprogramma dat gepubliceerd wordt op de website en via mail of post opgestuurd wordt naar alle leden.

 

2.2. Gedrag tijdens de clubuitstappen:

Gedurende de clubuitstappen wordt in groep gereden en de leden zijn verplicht om de wegcode te respecteren en de kopmannen te gehoorzamen.

In groep wordt er maximaal per twee naast elkaar gereden.

Bij pech wordt er gestopt om het ongelukkig lid te helpen

 

2.3. Kledij

Gedurende de fietstochten is het verplicht om de laatste officiële clubkledij te dragen. Leden die aan een activiteit deelnemen in andere kledij bekomen geen punten voor die activiteit.

 

2.4. Verzekering

Als WBV-vergunninghouder geniet elk lid van een verzekering zoals bepaald in het aansluitingsformulier.

Bij ongeval dient een blauw formulier “Aangifte van Ongeval” ingevuld te worden en binnen 10 dagen opgestuurd te worden naar de maatschappij vermeld op het formulier.

Dit ongevallenformulier is ter beschikking bij voorzitter,penningmeester en secretaris

 

2.5. Puntensysteem voor het jaarlijks klassement

-          voor elke officiële uitstap die op onze maandelijks gepubliceerde kalender werd vermeld wordt

1 punt toegekend
Het gaat hier in het bijzonder om de clubuitstappen, de permanenten, de eigen organisaties, uitstappen op verplaatsing, de Bianchi organisaties, MTB of brevetten
.

 

-          Voor de clubuitstappen wordt een deelnemerslijst ingevuld door een clubverantwoordelijke.

 

-          De permanente ritten kunnen VRIJ gereden worden op elke werkdag.

Voor permanenten ritten wordt een vooraf beschreven parcours vermeld op het af te halen formulier. Dit kan worden afgehaald in de herberg  “De Nachtegaal” of bij de secretaris.Voor elke permanente rit wordt 1 euro aan het lid aangerekend. De eindafrekening gebeurt op einde van het seizoen samen met de beloningen (dus U hoeft niets onmiddellijk te betalen).
De punten worden verrekend na het indienen formulier bij de secretaris
Let wel dat op één enkel formulier verschillende deelnemers kunnen vermeld worden en dat het formulier volledig ingevuld dient te worden voor U dit terugbrengt. (datum + controlestempel).
Let wel dat een “permanent parcours” dat op een weekend- of feestdag gereden wordt niet zal

aangerekend worden doch beschouwd als clubuitstap.

 

-          Voor de eigen organisaties wordt Uw deelname  automatisch geregistreerd na scanning van Uw vergunning en komen zo bij de secretaris die Uw punten zal verwerken.

 

-          Zowel voor proeven gereden voor de Wielerbond Vlaanderen als voor brevetten wordt Uw deelname  automatisch geregistreerd na scanning van Uw vergunning.
Deze prestaties komen zo bij de secretaris terecht die uw punten zal verwerken
.

 

-          Voor ritten buiten onze provincie of voor een andere wielerbond dient U een eigen status met bewijsstukken bij te houden en op regelmatige basis aan de  secretaris op te sturen.

 

 

De secretaris zal een klassement opmaken dat maandelijks op onze web site wordt gepubliceerd en per Mail of Post wordt opgestuurd. Bij gelijkheid van punten zijn de afgelegde kilometers doorslaggevend.

 

2.6. Laureaatschappen:

-          Clublaureaat:

Elk lid dat gedurende één seizoen een minimum van 30 punten behaald heeft met clubuitstappen, MTB’s,verplaatsingen  of permanente ritten  met daarin inbegrepen  minstens één dag hulp tijdens een eigen organisatie ( 2 punten per helpbeurt)  wordt clublaureaat.

 

-          Aan alle clublaureaten worden

de inschrijvingskosten voor deelnames aan Bianchi Trofee terugbetaald

alsmede alle inschrijvingskosten tijdens geprogrammeerde ritten op verplaatsing.

50 € voorschot op de uitrustingen terugbetaald (zie hieronder)

 

2.7. Prijzen:

In het begin van het seizoen deelt de Raad van Bestuur mee welke prijzen verbonden zijn aan de verschillende rangschikkingen. De beslissingen in dit verband wordt via mail aan de leden meegedeeld.

 

2.8. Klassementen:

Clubkampioen is het lid dat op het einde van het seizoen de eerste plaats bekleed in het algemeen klassement.

Op het einde van het seizoen wordt een prijs toegekend aan deze clubkampioen.

 

Verder worden er prijzen toegekend aan de kampioenen in de volgende disciplines en wel in deze volgorde:

1.       Het lid met de meest gereden kilometers;

2.       Het lid met grootst aantal deelnames aan de clubuitstappen;

3.       Het lid met het grootst aantal gereden MTB’s;

4.       Het lid met het grootst aantal gereden prestaties op verplaatsing;

5.       Het lid met het grootst aantal gereden permanenten;

 

Deze prijzen zijn niet cumuleerbaar.

In geval van gelijke puntenstand is het grootst aantal kilometers bepalend.

 

2.9. Voorstellen

Alle voorstellen in verband met het maandelijks programma of allerlei wijzigingen zijn uiteraard welkom.

Gelieve deze voorstellen te richten aan het bestuur of vraag gehoord te worden op de maandelijkse bestuursvergadering.

 

Artikel 3. – Nieuwe Uitrustingen

Voor de ontvangst van een nieuwe uitrusting dient een waarborg van 100 € te worden betaald.

 De groothandelsprijs voor deze uitrusting bedraagt gemiddeld ongeveer 350.00 € per lid.

 

Op het einde van de twee opeenvolgende seizoenen  krijgen alle clublaureaten van dat seizoen 25 euro terugbetaald op de vooruit betaalde waarborg.

 

De resterende 50 € dient door de leden zelf bijgelegd te worden gezien de enorme financiële inspanning die de club deed voor de aankoop van de uitrustingen.

 

Artikel 4. – Vergoedingen

Alle jaarlijkse vergoedingen dienen minimum 14 dagen na de algemene vergadering afgehaald te worden.

 

 

Artikel 5. – Kosten gemaakt voor de club

Alleen de kosten die vooraf door het bestuur werden goedgekeurd kunnen worden terugbetaald op voorwaarde dat er een officieel ontvangstbewijs of kasticket voorhanden is. De afrekening gebeurt door de penningmeester.

 

Artikel 6 - WEBSITE, interne communicatie en e-mail

Ga regelmatig eens een kijkje nemen naar onze WEBSITE (www.wielerclubwemmel.be).

Alle voorstellen tot publicatie zijn ook welkom.

 

Diegenen die geïnteresseerd zijn in een algemene ledenlijst met adressen, telefoonnummers en e-mail adressen kunnen de lijst aanvragen aan de secretaris.

Omwille van de wet op de privacy wordt de ledenlijst NIET gepubliceerd op de website.

Dergelijke ledenlijst valt volledig onder de bepalingen van de wet op de privacy.

Het verspreiden er van is strafbaar.

 

Het bestuur gaat er dan ook van uit dat ook de leden die een ledenlijst ontvangen, deze alleen gebruiken voor privaat en clubgebonden gebruik en deze lijst niet verder doorgeven of verspreiden.

 

Voor een goede communicatie tussen bestuur en leden te waarborgen dienen alle adreswijzigingen

en zeker e-mail adreswijzigingen  zo vlug mogelijk gemeld te worden.

 

 

Artikel 7 - Slotbepalingen

Elk lid wordt geacht het reglement na te leven en het bestuur zal toezicht houden op de toepassing hiervan.

Elke wijziging van dit reglement wordt bekendgemaakt aan de leden en gaat in de eerste van de maand die op de bekendmaking volgt.