Wielerclub Sportvrienden van 'T Kapelleke

1780    Wemmel

STATUTEN *** 

Publicatie : 2002-08-08     N. 014928

Nummer van de vereniging : 149282002    Nr BTW of ondernemingsnr.:  478076871


 

Er blijkt uit een akte verleden voor Mr. Alain Van den Weghe, notaris met standplaats te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van achttien april tweeduizend en twee, geregistreerd te Grimbergen, drieëntwintig april tweeduizend en twee, vier bladen, negen verzendingen. Boek 166 blad 83 vak 15. Ontvangen : vijfentwintig Euro (EUR 25,00). Voor de ontvanger (get.) J. Broothaerts, de eerstaanw. inspecteur, dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door :

 

  1. De heer De Visscher, Frans Louis bruggepensioneerde, echtgenoot van Mevr. Van Den Heuvel, Paula, wonende te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat 44, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 38.0622-133-47.
  2. De heer Arys, Daniel Joseph André, bediende, echtgenoot van Mevr. De Visscher, Marianne, wonende te 1800 Vilvoorde, Warandelaan 155, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 54.0820-115-87.
  3. Mej. Verbeyst, Ilse, bediende, ongehuwd, wonende te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 10, van Belgische nationaliteit met nationaal nummer 76.0428-270-29.
  4. De heer De Maght Stéphane Georges Marie Guillaume Charles bediende, ongehuwd, wonende te 3080 Tervuren, Eikestraat 54, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 60.05.15091-75, die mij, notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden, houdende oprichting, van de vereniging zonder winstoogmerk " Wielerclub Sportvrienden van 'T Kapelleke ".

 

TITEL I. -- 1. Benaming, zetel, doel, duur, en taalgebruik

Art 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming " Wielerclub Sportvrienden van 't Kapelleke ".

 

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat 44. Hij kan naar een ander adres in België verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering en mits inachtname van de formaliteiten inzake statutenwijziging.

 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het wielertoerisme te promoten, alsook de wielersport in het algemeen. Zij mag alle initiatieven nemen en activiteiten op het getouw zetten die dit doel kunnen bevorderen en helpen verwezenlijken, zoals onder meer : het inrichten van wedstrijden, wielertochten, rally's, mountainbike-parcours, wandelingen, vormingsmomenten en bijscholing. Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst uitsluitend gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

De vereniging ontzegt zich iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van partijpolitieke of godsdienstige aard, en neemt hieromtrent dus geen standpunten in.

 

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Art. 5. De officiële voertaal van de vereniging is het Nederlands.

 

 

TITEL II. -- Lidmaatschap

Art. 6. Er zijn twee soorten leden : de werkende leden en de toetredende leden. De werkende leden vormen de algemene vergadering en bezitten volheid van lidmaatschap. Alle wettelijke en statutaire bepalingen zijn op hen van toepassing. De vereniging kan ook toetredende leden toelaten, zoals steunende leden, ereleden en beschermende leden. De rechten en plichten van de toetredende leden zijn vervat in het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.

 

Het aantal werkende en toetredende leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie werkende leden bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.

Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden al wie door de raad van beheer aanvaard wordt. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek tot lidmaatschap schriftelijk te richten tot de voorzitter van de raad van beheer die het ter goedkeuring overmaakt aan de raad van beheer. De raad van beheer beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.

 

De leden onderschrijven door hun toetreding de statuten. De leden zullen zich in hun gedragingen door de principes van de statuten laten leiden en ze verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.

 

Art. 7. Van de leden wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd, zoals bepaald door de raad van beheer, met dien verstande dat de bijdrage minstens vijf Euro (5) en hoogstens tweehonderd Euro kan belopen.

 

Art. 8. Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid of bij het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage door dit lid na drie maand van de oproeping.

 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Daartoe dient het ontslag schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer.

 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering, en met tweederde meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden uitgesproken, na het betrokken lid te hebben gehoord.

 

Art. 9. De uittredende, ontslagnemende leden, verklaren zo voor zich zelf als voor hun erfgenamen te verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen.

 

Dezelfde verzaking geldt tevens voor elk lid in geval van overlijden.

 

Art. 10. Een lijst waarin al de werkende leden van de vereniging naar alfabetische orde van hun naam zijn vermeld, met opgaaf van hun voornamen, woonplaats en nationaliteit wordt binnen de maand na de bekendmaking van de statuten neergelegd op de griffie van de burgerlijke Rechtbank van de plaats waardevereniging haar zetel heeft. Wanneer de werkende leden al of niet de Belgische nationaliteit bezitten, wordt bovendien in voorkomend geval hun inschrijving in het bevolkingsregister niet vermeld. Elk jaar wordt de lijst aangevuld met een opgaaf naar alfabetische orde opgemaakt, van de wijzigingen die zich met betrekking tot de werkende leden hebben voorgedaan. Een ieder kan van die list kosteloos inzage nemen.

 

TITEL III. -- Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging, en wordt samengesteld door alle werkende leden.

De regelmatige bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de werkende leden.

 

Art. 12. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :

-         het wijzigen van de statuten;

-         het benoemen en afzetten van beheerders;

-         de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

-         het aanvaarden en uitsluiten van de leden;

-         het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

-         het invullen van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Art. 13. De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter van de raad van beheer, een secretaris en een penningmeester;

Bij de afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

 

Art. 14.

par. 1. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering gehouden op de tweede zondag van de maand februari voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor het goedkeuren van de begrotingen van het volgend jaar. De eerste algemene vergadering van de vereniging zal plaatshebben in het jaar tweeduizend en drie.

 

par. 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer minstens één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient binnen de maand gevolg te worden gegeven aan het verzoekschrift.

 

par. 3. De leden worden door middel van een gewoon schrijven opgeroepen voor de algemene vergadering. De oproepingsbrief dient de leden tenminste acht dagen voor de vergadering te bereiken. De oproeping kan tevens gebeuren per elektronische post (e-mail), wanneer het lid hiervoor voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven.

 

par. 4. De algemene vergadering, wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

 

par. 5. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter. Een onderwerp moet op de agenda worden geplaatst wanneer één twintigste van de leden hierom uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft verzocht.

 

Art. 15.

par. 1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij anders voorzien in de wet of de statuten.

 

De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derden der stemmen.

 

Echter, wanneer de wijziging een der doeleinden betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden eenparig goedgekeurd wordt.

 

Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan beraadslagen, welke het getal aanwezige leden ook zij. Deze beslissing moet echter door de Burgerlijke Rechtbank bekrachtigd worden.

 

Elke wijziging in de statuten moet, binnen een maand nadat er toe besloten is, in de bijlage van het Staatsblad bekend gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslagneming van een beheerder.

 

par. 2. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.

 

par. 3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

 

par. 4. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle aanwezige leden van de vergadering ermee instemmen dat het niet geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.

 

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden en aan derden meegedeeld per gewone brief. De notulen kunnen desgevallend bezorgd worden per elektronische post (e-mail), wanneer het lid hiervoor voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven. De originele notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

 

Uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris of bij ontstentenis door twee beheerders.

 

Leden, evenals derden die enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, hebben het recht om inzage te vragen van deze besluiten.

 

Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, die bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen, al dan niet leden van de vereniging.

 

De leden van de raad van beheer worden benoemd bij oprichting van de vereniging of door de algemene vergadering, en dit voor een maximale duur van zes jaar maar herbenoembaar. De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

Zij zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging, is bevoegd voor alle zaken en handelingen, met uitzondering van de, bevoegdheden die uitsluitend aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling, onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald.

 

De raad van beheer kan uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris een penningmeester en elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht, benoemen.

 

De raad van beheer wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee beheerders, telkens dit noodzakelijk is, en wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige beheerders. De voorzitter en secretaris worden aangesteld als afgevaardigde-beheerders.

 

Zij zijn met het dagelijks bestuur belast. Elke afgevaardigde-beheerder verzorgt de lopende zaken en briefwisseling en tekent namens de vereniging eveneens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van instanties, post, bank, spaarkas en dergelijke. Hij is tevens bevoegd de beslissingen van de raad van beheer uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad litem te verstrekken aan een advocaat of het in te trekken.

 

Voor bank- en andere financiële verrichtingen wordt volmacht gegeven aan de penningmeester tot een bedrag van tweeduizend vijfhonderd (EUR 2 500). Voor verrichtingen ten belope van meer dan tweeduizend vijfhonderd (EUR 2 500) is bijkomend een handtekening van een andere beheerder vereist.

 

Art. 18. Voor de besluitvorming gelden dezelfde regels en meerderheden als voor de algemene vergadering.

 

De raad van beheer vergadert geldig ongeacht het aantal aanwezigen. De beslissingen van de raad van beheer worden, net zoals wat geldt voor de notulen van de algemene vergadering, overgemaakt aan elke beheerder in de vorm van een verslag van de vergadering.

 

De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register.

 

TITEL IV. -- Rekeningen en begroting

 

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt van heden tot éénendertig december tweeduizend en twee.

 

De raad van beheer stelt de begroting op voor het komende dienstjaar, en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

 

TITEL V. -- Ontbinding en vereffening

 

Art. 20. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal werkende leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.

 

De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig bepaalde, of door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 20 van voormelde wet vereist een aanwezigheid van twee derden (2/3) der aanwezigen.

 

Art. 21. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

 

Art. 22. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto-actief vermogen te bestemmen ten voordele van een vereniging die als doel een bestemming heeft die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging wordt opgericht.

 

Art. 23. Voor alles waarin niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig " waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend " van toepassing.

 

Mocht in de nieuwe wetgeving de woorden " Raad van bestuur " en " Bestuurders " gekozen worden dan worden deze woorden automatisch aangepast in huidige statuten.

 

TITEL VI. – Benoemingen

 

Art. 24. De algemene vergadering heeft heden, overeenkomstig de wet en de statuten, benoemd tot leden van de raad van beheer :

 

  1. De heer De Visscher, Frans Louis, bruggepensioneerde, echtgenoot van Mevr. Van Den Heuvel, Paula wonende te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat 44, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 38.0622-133-47.
  2. De heer Arys, Daniel Joseph André, bediende, echtgenoot van Mevr. De Visscher, Marianne, wonende te 1800 Vilvoorde, Warandelaan 155, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 54.0820-115-87.
  3. Mej. Verbeyst, Ilse, bediende, ongehuwd, wonende te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 10, van Belgische nationaliteit, met nationaal nummer 76.0428-270-29.

Art. 25. De raad van beheer heeft heden, overeenkomstig de wet en de statuten, benoemd tot :

Voorzitter : de heer De Visscher, Frans, hierboven reeds nader genoemd.

Secretaris : de heer Arys, Daniel, hierboven reeds nader genoemd.

Penningmeester : Mej. Verbeyst, Ilse, hierboven reeds nader genoemd. (...).

 

 

Voor eensluidend ontledend uittreksel : (Get.) Alain Van den Weghe.